מידע לקציני בטיחות

מידות ומשקלים לרכב - עדכון אוקטובר 2015

מנהל התנועה אגף הרישוי 
  
‏י' סיון, תשע"ה
 ‏28 מאי, 2015 
מספר:        
סימוכין: 09327615
שינוי משקלים - מידע לאתר האינטרנט
 
   א.    רקע:
1.    בתאריך 8/10/2005 נכנסו לתוקף שינויי משקל בתקנה מס' 314 לתקנות התעבורה.
2.    חלות התקנה הינה רטרואקטיבית גם עבור רכבים שנרשמו לפני התאריך 8/10/2005.
3.    נקבעה תקופת מעבר בת 10 שנים עד התאריך 8/10/2015 לצורך התארגנות והתאמת הרכבים לתקנות החדשות.
4.    בתום תקופת המעבר (לאחר 08/10/15) ירשמו ברישיון של כל רכב המשקלים החדשים כאמור בתקנת התעבורה מס' 314 כנוסחה לאחר תקופת המעבר.

ב.   להלן סיווגי הרכב והשינויים הצפויים:
1.      רכבי משא למעט רכבי משא נפחיים להובלת נוזלים:
תבוצע הורדה אוטומטית של המשקל הכולל המותר לפי תקינה חדשה ברישיונות הרכבים.
2.      רכבי משא מיכל להובלת חומ"ס:
החל משנת 2001 המשקל המותר היה זהה למשקל המותר לפי התקינה החדשה ולכן לא נדרש שינוי כלשהו.
3.      רכבי משא ונתמכים נפחיים להובלת נוזלים למעט רכבי משא ונתמכים נפחיים להובלת חלב, דשן וכדומה:
לאפשר התאמת נפח המיכל למשקלים לפי התקינה החדשה ע"י שינוי המבנה לדוגמה באמצעות ביטול תאי המיכל.
אישור שינוי המבנה מותנה בהגשת תוכנית המהנדס עם חלוקת העומסים ותעודת בדיקת מעבדה מוסמכת לרשות הרישוי.
שינוי המבנה יבוצע ע"י יצרן מורשה מטעם משרד התחבורה.
ברישיון הרכב וע"ג המיכל יירשם הנפח החדש של המיכל.
לא יחודש רישיון הרכב שלא בוצע לו שינוי המבנה כנדרש.
4.      רכבי משא ונתמכים נפחיים להובלת חלב, דשן וכדומה:
יבוצע כיול ה- "דוגם" (ווסת עומס למטען) לפי המשקלים החדשים.
אם הנפח המתקבל יהיה מעל 80% מנפח המיכל אזי נדרש להציג חלוקת משקל וכיול ה-"דוגם".
אם הנפח המתקבל יהיה פחות מ- 80% יבוצע שינוי מבנה ע"י הכנסת "שובר גלים" לתאי המיכל שנפחם גדול מ-7500 ליטר כך שמפלס החלב יהיה מעל ל-80% מנפח המיכל.
אישור הרכב מותנה בהגשת תוכנית המהנדס עם חלוקת העומסים והנפח החדש ותעודת כיול ה"דוגם" לנפח המיכל החדש בהתאם למשקלים לפי התקינה החדשה.
שינוי המבנה יבוצע ע"י יצרן מורשה מטעם משרד התחבורה.
ברישיון הרכב וע"ג המיכל יירשם הנפח החדש של המיכל.
לא יחודש רישיון הרכב שלא בוצע לו שינוי המבנה כנדרש.
5.      רכבי משא מיכל להובלת אבקות:
תבוצע הורדה אוטומטית של המשקל הכולל המותר לפי התקינה החדשה ברישיונות הרכבים. 
6.      רכבי משא ונתמכי מערבל בטון:
תבוצע הורדה אוטומטית של המשקל הכולל המותר לפי התקינה החדשה ברישיונות הרכבים.
לרכבי משא מערבל בטון הורדת המשקל הכולל תבוצע בדומה לרכבים שבסעיף 1.
לנתמכים מערבל בטון הורדת המשקל תבוצע בהתאם לסוג הנתמך (מפורט בהמשך המסמך).
7.    רכבי עבודה:
המשקלים של הרכבים אשר מסווגים ברישיונם כרכבי עבודה יישארו ללא שינוי.
8.    רכבי משא תומך בעל הנעה 8X4:
רכבים מסוג זה יסווגו כתומכים להובלת ציוד חריג בלבד או יבוצע להם שינוי מבנה להסבה לרכב משא רגיל או רכב משא תומך עם מנוף לטעינה עצמית.
9.    שינוי מבנה לרכבי משא – תחום מרכזי כובד:
בהוראות הרישום שניתנו לרכבים בתקינה הישנה מוגדר תחום מרכזי הכובד בהתאם למשקלים בתקינה הישנה.
לאחר שינוי המבנה שיבוצע לרכבים לפי ההחלטות שבמסמך זה, תחום מרכזי הכובד הישן לא יתאים למשקלים החדשים שייקבעו לרכב.
לצורך ביצוע שינוי המבנה לרכב שנרשם בתקינה ישנה ולא קיימים עבורו מרכזי הכובד בהוראות הרישום, יוגש למשרד הרישוי שרטוט מהנדס עם תוכנית חלוקת העומסים בהתאם למשקלים החדשים לכל רכב.
10.  תנאי גרירה ברישיונות רכבי משא:
ברישיונות רכבי משא שנרשמו לפי תקינה חדשה מופיעים תנאי גרירת גרורים או נתמכים לפי התקינה הישנה.
יבוטלו תנאי גרירת גרורים או נתמכים לפי התקינה הישנה ברישיונות הרכבים. 
11.  נתמכים בעלי שלישיית סרנים במשקל של 44000 ק"ג:
תבוצע הורדה אוטומטית של המשקל הכולל המותר ל-40000 ק"ג לכל הנתמכים בעלי שלישיית סרנים. 
12.  נתמכי מיכל להובלת אבקות:
תבוצע הורדה אוטומטית של המשקל הכולל המותר ל-40000 ק"ג לכל הנתמכים בעלי שלישיית סרנים. 
13.  נתמכים במשקל כולל מעל 44100 ק"ג:
לפי תקנות התעבורה לנתמכים במשקל כולל מעל 44100 ק"ג ניתן לבצע שינוי מבנה בתקופת המעבר.
אם לא בוצע שינוי מבנה לנתמכים אלו עד כניסת תקנת המשקלים לתוקף, לא יחודש רישיונו של הנתמך והנתמך ירד מהכביש.
14.  נתמכים במשקל כולל מעל 48000 ק"ג:
קיימים נתמכים במשקל כולל מעל 48000 ק"ג המיועדים להובלת ציוד חריג אך ברישיונם לא מופיעה הגבלת הובלת ציוד חריג בלבד.
לא להפעיל את תקנת המשקלים על הנתמכים אלו, לאתר אותם ולציין ברישיונם את התנאים וההגבלות הרלוונטיים להובלת ציוד חריג.
15.  גרורים בעלי 3 סרנים:
תבוצע הורדה אוטומטית של המשקל הכולל המותר של הגרורים בעלי מתלה אוויר ל-27000 ק"ג ומשקל של הגרורים בעלי מתלה קפיץ ל-25000 ק"ג לפי התקינה החדשה ברישיונות הרכבים. 
16.  נתמכים בעלי 2 סרנים – ייצור מחדש
יבוצע ייצור מחדש ע"י פירוק הסרנים ופלטת פין הגרירה הקיימים והתקנת שלישיית הסרנים ופלטת פין הגרירה חדשים תוך עמידה בדרישות התקינה החדשות לרבות כושר תמרון ומערכת בקרת יציבות.
ברישיונות הנתמכים יירשם כי בוצע ייצור מחדש ע"י יצרן מורשה מטעם משרד התחבורה ותותקן טבלת זיהוי חדשה במקום הטבלה הקיימת כולל מס' שלדה ומס' רישוי חדש. 
17.  גרורים בעלי 2 סרנים:
תבוצע הורדה אוטומטית של המשקל הכולל המותר של הגרורים בעלי מתלה אוויר ל-19000 ק"ג ומשקל של הגרורים בעלי מתלה קפיץ ל-18000 ק"ג לפי התקינה החדשה ברישיונות הרכבים.
18.  גרורים ונתמכים – כללי:
לכל גרור ונתמך תותקן מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS). 
 
רשמה: קטי מורלי                  

 


 

רח' בנק
ישראל 5 בנין ג'נרי
A ת.ד. 867 ירושלים טלפון: 02-6663050
פקס: 02-6663055
 
לשירותכם מענה אנושי ימים א'-ה' 20:00-07:00 ימי ו'
13:00-07:00 בטל': 5678*

אתר האינטרנט של משרד
התחבורה:
www.mot.gov.il